Liawi Leit, etz horcht amoal zua: Dia ganz Kischt doahonne is in selle Deech bassiert, wua dr Kaiser Auguschdus gmaant hat, di Leitli uff derre schäene Errde sellete a moal ganz groub vo aans bis woss waas i woss durchzäihlt werre. Dia Gaudi hat mer zum aller erschte Moal in Ougriff gnumme – Pre...